chenxiuxiu

Xiuxiu C C 从 Chak 143/M, 巴基斯坦 从 Chak 143/M, 巴基斯坦

读者 Xiuxiu C C 从 Chak 143/M, 巴基斯坦

Xiuxiu C C 从 Chak 143/M, 巴基斯坦

chenxiuxiu

“一个危险的小说观念,可能会带给德利洛小说的分析,在毛二世中已经成为他情节中表达出来的要素。” 来自:http://www.nytimes.com/books/97/03/16 ...