gorkemb

G 从 Kaeng Si Phum, Phu Luang District, Loei, 泰国 从 Kaeng Si Phum, Phu Luang District, Loei, 泰国

读者 G 从 Kaeng Si Phum, Phu Luang District, Loei, 泰国

G 从 Kaeng Si Phum, Phu Luang District, Loei, 泰国

gorkemb

自从我读了这本书已经有一段时间了,所以我的评论会变得很模糊,但是我绝对记得它是我长期阅读的最好的小说之一。 一种非常有趣的第一人称写作风格和一个奇妙的故事。 我强烈推荐它。